Cytaty o fotografii – Susan Sontag

Cytaty o fotografii – Susan Sontag

5 lipca 2013 Wyłączono przez Tomasz
Susan Sontag by Juan Bastos.

Susan Sontag by Juan Bastos.

W dzisiejszym wpisie prezentujemy cytaty związane z fotografią, ale wypowiedziane przez osobę która nie była fotografem. Susan Sontag była amerykańską pisarką, krytyczką społeczną oraz aktywistką praw człowieka. Urodzona 16 stycznia 1933 roku pisarka jest sławna z ogromnej ilości cytatów, dotyczących również fotografii. Jest autorką wielu książek przetłumaczonych na 30 języków na całym świecie. Ciekawym faktem, jest to, że Susan Sontag była orientacji biseksualnej, partnerką Annie Leibovitz, jednej z najbardziej znanych fotografów dzisiejszych czasów.

 

“All photographs are memento mori. To take a photograph is to participate in another person’s (or thing’s) mortality, vulnerability, mutability. Precisely by slicing out this moment and freezing it, all photographs testify to time’s relentless melt.”  – Wszystkie fotografie to memento mori. Zrobić zdjęcie to wziąć udział w śmiertelności, słabości, zmienności innej osoby. Poprzez wycięcie tego momentu oraz „zamrożenia go”, wszystkie fotografie świadczą o nieustająco płynącym czasie. 

 

“To photograph people is to violate them, by seeing them as they never see themselves, by having knowledge of them that they can never have; it turns people into objects that can be symbolically possessed. Just as a camera is a sublimation of the gun, to photograph someone is a subliminal murder – a soft murder, appropriate to a sad, frightened time.” – Fotografowanie osób to pogwałcenie ich, poprzez widzenie ich, jak oni nigdy nie widzą siebie, poprzez posiadanie wiedzy o nich której oni nigdy nie mogą mieć; Przemienia to ludzi w obiekty które symbolicznie mogą zostać posiadane. Tak jak aparat fotograficzny jest przesublimowaniem pistoletu, sfotografowanie kogoś jest sublimowaniem morderstwa – delikatnego morderstwa, odpowiedniego do smutnego oraz przestraszonego czasu. 

 

“Today everything exists to end in a photograph.” – W dzisiejszych czasach wszystko istnieje do samego końca w fotografii.

“Never worry about being obsessive. I like obsessive people. Obsessive people make great art” – Nigdy nie przejmuj się, że jesteś obsesyjny (natrętny). Lubię obsesyjnych ludzi. Obsesyjno ludzie tworzą wspaniałą sztukę. 

 

“Photographs are a way of imprisoning reality…One can’t possess reality, one can possess images. One can’t possess the present but one can possess the past.” – Zdjęcia są sposobem więzienia rzeczywistości … Nie można posiadać rzeczywistości, można posiadać zdjęcia. Nie można posiadać teraźniejszości ale można posiadać przeszłość. 

 

“The camera makes everyone a tourist in other people’s reality, and eventually in one’s own.”  Aparat fotograficzny sprawia, że każdy jest turystą w rzeczywistości innych ludzi, a w końcu we własnej. 

 

“Life is a movie; death is a photograph.” – Życie jest filmem; śmierć jest fotografią

 

“The painter constructs, the photographer discloses.” – Malarz konstruuje, fotograf ujawnia. 

Książka "On Photography" której autorką jest Susan Sontag, cytaty o fotografii

Książka „On Photography” której autorką jest Susan Sontag

“The photographer is an armed version of the solitary walker reconnoitering, stalking, cruising the urban inferno, the voyeuristic stroller who discovers the city as a landscape of voluptuous extremes. Adept of the joys of watching, connoisseur of empathy, the flâneur finds the world 'picturesque.” – Fotograf jest uzbrojoną wersją samotnego wędrowca, badacza, myśliwego, krążącego po morzach miejskiego inferno, podglądacza, który odkrywa miasto jako krajobraz zmysłowych skrajności. Ekspert radości z oglądania, koneser empatii, odnajdujący malowniczość świata. 

 

“Life is not about significant details, illuminated a flash, fixed forever. Photographs are.” – Życie nie jest o znaczących szczegółach, oświetlonych błyskiem flasha, zatrzymanych na wieki. Fotografie są.

 

“Time eventually positions most photographs, even the most amateurish, at the level of art.” – Czas w końcu ustawi większość fotografii, nawet najbardziej amatoroskich na poziomie sztuki.