Cytaty o fotografii – Cartier Henri Bresson

Cytaty o fotografii – Cartier Henri Bresson

26 lipca 2013 Wyłączono przez Tomasz

Henri Cartier Bresson wybitnym francuskim fotografem, nazywany „ojcem” fotografii reportażowej oraz fotografii ulicznej. Prezentujemy wybrane cytaty wypowiedziane przez Bressona, dotyczące fotografii. Nawiasem mówiąc, jego cytaty zapadły najbardziej w moją pamięć ze względu na płynącą z nich mądrość zawartą w pięknie dobranych słowach.

Fotograf: Henri Cartier Bresson

Fotograf: Henri Cartier Bresson

“For me, the camera is a sketch book, an instrument of intuition and spontaneity.” – Dla mnie, aparat fotograficzny jest szkicownikiem, instrumentem intuicji oraz spontaniczności.

 

“Your first 10,000 photographs are your worst.” – Twoje pierwsze 10 000 fotografii jest Twoimi najgorszymi

 

“To photograph is to hold one’s breath, when all faculties converge to capture fleeting reality. It’s at that precise moment that mastering an image becomes a great physical and intellectual joy.” – Fotografować to wstrzymać czyiś oddech gdy wszystkie zdolności skupiają się na uchwyceniu ulotnej rzeczywistości. To właśnie ten moment w którym opanowywanie obrazu staje się wielką fizyczną oraz psychiczną radością.

Fotograf: Henri Cartier Bresson

Fotograf: Henri Cartier Bresson

“To photograph: it is to put on the same line of sight the head, the eye and the heart.” – Fotografować: jest to umieszczenie w tej samej linii wizji z głowy, oczu oraz serca.

 

“The photograph itself doesn’t interest me. I want only to capture a minute part of reality.” – Fotografowanie samo w sobie nie interesuje mnie. Ja chcę tylko uchwycić trwającą minutę część rzeczywistości.

Fotograf: Henri Cartier Bresson

Fotograf: Henri Cartier Bresson

“Photographers deal in things which are continually vanishing and when they have vanished there is no contrivance on earth which can make them come back again.” – Fotografowie radzą sobie z rzeczami które ciągle znikają i gdy już znikną nie ma takiego przyrządu na ziemi który mógłby je sprowadzić  z powrotem.

 

“In photography, the smallest thing can be a great subject. The little human detail can become a Leitmotiv.” – W fotografii najmniejsza rzecz może być wielkim tematem. Mały detal człowieka może stać się motywem przewodnim.

Fotograf: Henri Cartier Bresson

Fotograf: Henri Cartier Bresson

“Photography is simultaneously and instantaneously the recognition of a fact and the rigorous organization of visually perceived forms that express and signify that fact” – Fotografia jest jednoczesnym i natychmiastowym rozpoznaniem faktu oraz rygorystyczną organizacją wizualnie postrzeganych form ekspresji a także wyraża ona ten fakt.