Cytaty o fotografii – Ansel Adams

Cytaty o fotografii – Ansel Adams

3 czerwca 2013 Wyłączono przez Tomasz
Fotograf: Ansel Adams

Fotograf: Ansel Adams

Fotografia to nie tylko wspaniałe zdjęcia ale również piękne i inspirujące słowa i myśli dotyczące tej sztuki.

Dzisiaj prezentujemy wybrane cytaty dotyczące fotografii, wypowiedziane przez jednego z najbardziej utalentowanych fotografów krajobrazu – Ansela Adamsa, który poza niedoścignionym kunsztem jest znany również z wielu przemyśleń. Moim zdaniem brzmią one najlepiej w rodzimym języku fotografa, czyli po angielsku, mimo to prowadząc stronę w języku polskim podjąłem się próby tłumaczenia:

 

” When words become unclear, I shall focus with photographs. When images become inadequate, I shall be content with silence.” – Gdy słowa stają się niejasne, skupiam się na fotografii. Gdy obraz staje się niewystarczający, zadowalam się ciszą,

” There are two people in every photograph: the photographer and the viewer.”Na każdym zdjęciu znajdują się dwie osoby – fotograf oraz obserwator,

„You don’t take a photograph, you make it.” – Fotografii się nie robi tylko tworzy, 

Fotograf: Ansel Adams

Fotograf: Ansel Adams

„Twelve significant photographs in any one year is a good crop.” – Dwanaście dobrych zdjęć w roku to dobry wynik.

„The single most important component of a camera is the twelve inches behind it.” – Najważniejszym elementem aparatu fotograficznego jest 12 centymetrów znajdujące się za nim,

“You don’t make a photograph just with a camera. You bring to the act of photography all the pictures you have seen, the books you have read, the music you have heard, the people you have loved.”Zdjęć nie tworzy się tylko aparatem fotograficznym. Podczas tworzenia fotografii wykorzystujesz również wszystkie obrazy które widziałeś, książki które przeczytałeś, słyszane utwory muzyczne oraz ludzi których kochałeś,

“A great photograph is one that fully expresses what one feels, in the deepest sense, about what is being photographed.”  – Wielka fotografia to taka, która w pełni wyraża to, co czuje, w najgłębszym tego słowa znaczeniu, o tym, co jest fotografowane,

Fotograf: Ansel Adams

Fotograf: Ansel Adams

“Sometimes I arrive just when God’s ready to have somone click the shutter.”Czasem zjawiam się wtedy gdy Bóg jest gotowy na to aby ktoś tylko kilknął spust migawki,

“There are no rules for good photographs, there are only good photographs.” – Nie ma reguł na dobre zdjęcia, są tylko dobrzy fotografowie,

“Not everybody trusts paintings but people believe photographs.” – Nie każdy wierzy obrazom, ale ludzie wierzą fotografiom.

“Life is your art. An open, aware heart is your camera. A oneness with your world is your film. Your bright eyes and easy smile is your museum.” – Życie jest sztuką. Otwarte i świadome serce to twój aparat fotograficzny. Jedność z Twoim światem jest Twoim filmem. Twoje jasne oczy i łatwy uśmiech to Twoje muzeum,

“A great photograph is a full expression of what one feels about what is being photographed in the deepest sense and is thereby a true expression of what one feels about life in its entirety.” – Wielkie fotografie są pełne ekspresji o tym co ktoś czuje o tym co jest fotografowane. Jest więc prawdziwym wyrazem tego, co ktoś czuje o życiu w całości,

Fotograf: Ansel Adams

Fotograf: Ansel Adams

“Landscape photography is the supreme test of the photographer – and often the supreme disappointment. ” – Fotografia krajobrazu jest wielkim testem dla fotografa – często jest też wielkim rozczarowaniem.